درباره گروه

مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

کارشناسی ناپیوسته (تکنولوژی برق قدرت ) :

دروس اصلی در جدول زیر نشان داده شده اند:

جدول دروس اصلی

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

جمع ساعات

ساعت نظری

ساعت عملی

پیش نیاز

6

سازه های الکتریکی (2)

3

48

48

-

2 یا همزمان

7

بررسی سیستم های قدرتی 1

3

48

48

-

6

8

ریاضیات مهندسی

3

48

48

-

2

9

مدارهای منطقی

3

48

48

-

-

10

آزمایشگاه مدارهای منطقی

1

48

-

48

9 یا همزمان

11

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

3

48

48

-

7یا همزمان

12

الکترو مغناطیس

3

48

48

-

8یا همزمان

13

ماشین های الکتریکی 2

3

48

48

-

-

14

سیستم های کنترل خطی

3

48

48

-

13

15

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

1

48

-

48

14 یا همزمان

جمع

26

480

384

96

 

 

 

مهارت های بدست آمده در این برنامه را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

الف) درک اساسی پدیده الکتریسیته و مغناطیس .

ب) تحلیل و طراحی مدارهای الکتریکی

پ) تحلیل موتورهای و مولد ها و قطعات الکتریکی

ج) تحلیل سیستم های برق قدرت

 

مهارت های کسب شده را می توان در صنایع زیر بکار برد:

الف ) صنایع تولید و توزیعبرق قدرت

ب) انواع ماشین های الکتریکی.

 

  1. کارشناسی پیوسته ( گرایش های الکترونیک و قدرت):

دروس اصلی در جدول زیر نشان داده شده اند:

دروس اصلی ( مشترک 4 گرایش )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز(هم نیاز)

نظری

عملی

جمع

1

اقتصاد مهندسی

2

48

-

48

 

2

زبان تخصصی برق

2

32

-

32

زبان عمومی فنی مهندسی

3

نقشه کشی مهندسی

1

-

32

32

 

4

کارگاه برق

1

-

32

32

کارگاه عمومی

5

ریاضیات مهندسی

3

48

-

48

ریاضی عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل

6

آشنایی با مهندسی برق

1

16

-

16

-

7

مدار های الکتریکی 1

3

48

-

28

معادلات دیفرانسیل و فیزیک 2

8

مدارهای الکتریکی 2

2

32

-

32

مدارهای الکتریکی 1

9

الکترو مغناطیس

3

48

-

48

ریاضی عمومی 2 و فیزیک 2

10

سیگنالها و سیستم ها

3

48

-

48

ریاضیات مهندسی

11

سیستم های کنترل خطی

3

48

-

48

سیگنالها و سیستم ها و مدارهای الکتریکی 2

12

الکترونیک 1

2

32

-

32

مدارهای الکتریکی 1

13

الکترونیک 2

2

32

-

32

الکترونیک 1

14

ماشین های الکتریکی 1

2

32

-

32

مدارهای الکتریکی 1

15

ماشین های الکتریکی 2

2

32

-

32

ماشین های الکتریکی 1

16

اصول سیستم های مخابراتی

3

48

-

48

سیگنال ها و سیستم ها و احتمال مهندسی

17

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

3

48

-

48

ماشین های الکتریکی 2

18

سیستم های دیجیتال 1

3

48

-

48

اصول الکترونیک 1

19

سیستم های دیجیتال 2

3

48

-

48

سیستم های دیجیتال 1

20

آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

1

-

32

32

مدارهای الکتریکی 1

21

آز ماشین های الکتریکی 1

1

-

32

32

ماشین های الکتریکی 1

22

آز الکترونیک

1

-

32

32

الکترونیک 2

23

آز سیستم های کنترل خطی

1

-

32

32

کنترل خطی

24

آز سیستم های دیجیتال 1

1

-

32

32

سیستم های دیجیتال 1

25

آز سیستم های دیجیتال 2

1

-

32

32

سیستم های دیجیتال 2 و آز سیستم های دیجیتال 1

جمع

                                                             51 

 

 

 

مهارت های بدست آمده در این برنامه را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:

الف) درک اساسی پدیده الکتریسیته و مغناطیس

ب) تحلیل و طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

پ) درک عملکرد سیستم های مدرن دیجیتال و آنالوگ

ج) تحلیل موتورها و مولد ها و قطعات الکتریکی

د) تحلیل سیستم های برق قدرت

 

مهارت های کسب شده را می توان در صنایع زیر بکاربرد:

الف) صنایع کامپیوتر

ب) صنایع مخابرات

پ) صنایع تولید و توزیع برق قدرت

ج) انواع ماشین های الکتریکی

د) صنایع الکترونیک در رابطه با ابزار پزشکی و کنترل صنعتی و غیره.

  1. کارشناسی ارشد (گرایش الکترونیک)

دروس اصلی در جدول زیر نشان داده شده اند: 

شماره

نام درس

تعداد واحد

1

طراحی مدارهای مجتمع خطی

3

2

کوانتوم الکترونیک I  یا ادوات نیمه هادی های I

3

3

طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا)

3

4

تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی I

3

 

 

مهارت های بدست آمده در این برنامه ها را می توان بصورت زیر خلاصه کرد :

الف) تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع الکترونیکی

ب) تحلیل و طراحی ادوات و مدارهای الکترونیکی در ابعاد میکرو و نانو متر

 

مهارت های کسب شده را میتوان در صنایع زیر بکار برد:

الف) صنایع کامپیوتر

ب) صنایع مخابرات

پ) صنایع الکترونیک در رابطه با ابزار پزشکی و کنترل صنعتی و غیره .

 

  1. دکتری  (گرایش الکترونیک)

دروس اصلی در جداول زیر نشان داده شده اند: 

الکترونیک نوری 2

مباحث پیشرفته در مهندسی برق 1

مباحث پیشرفته در مهندسی برق 2 مباحث پیشرفته در مهندسی برق 3

کوانتوم الکترونیک 1

شبیه سازی با کامپیوتر

طراحی مدارهای الکترونیکی ( فرکانس بالا )

مهارت های بدست آمده در این برنامه  را می توان بصورت زیر خلاصه کرد :

الف) تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع الکترونیکی

ب) تحلیل و طراحی ادوات و مدارهای الکترونیکی در ابعاد میکرو و نانو متر

مهارت های کسب شده را میتوان در صنایع زیر بکار برد:

الف) صنایع کامپیوتر

ب) صنایع مخابرات

پ) صنایع الکترونیک در رابطه با ابزار پزشکی و کنترل صنعتی و غیره

ج) قابلیت تدریس در دانشگاهها و مدارس آموزش عالی.

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴