رشته های تحصیلی

   گروه مکانیک                                                                                                            

مقطع رشته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو