رشته های تحصیلی

گروه معماری                                                                                      

مقطع رشته
دکترای تخصصی معماری
کارشناسی ارشد معماری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۴