رشته های تحصیلی

  گروه  عمران         

مقطع رشته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران -عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
کاردانی کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمانی

 

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴