عمران

   

                                                                    نام فایل                        

                                             دانلود             

 روشهای ساخت فناوری های نوین اجرا    و جزییات اجرایی

 

  

  سیستم صفحات ساندویچی

 

  

  بتن پیش ساخته

 

   

  سقفهای پیش تنیده

 

   سیستم ساختمانی قالب  عایق   ماندگار تونلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴